Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal KrajowaMapaSportowa.pl

 


 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1.  Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy serwisu internetowego pod adresem https://krajowamapasportowa.pl/ prowadzonego przez Biolabs z siedzibą w Krakowie,  os Piastów 36a/22 (31-624 Kraków), NIP: 8672025631, REGON: 120972730 (zwany dalej: KrajowaMapaSportowa).
 2. Każdy użytkownik serwisu KrajowaMapaSportowazobowiązany jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującą treścią regulaminu zamieszczonego w Serwisie.
 3. Korzystanie z serwisu KrajowaMapaSportowadozwolone jest dlaosób pełnoletnich, oraz osób powyżej 16 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.
 4. Serwis KrajowaMapaSportowa.pl nie odpowiada za treść umieszczonych na nim ogłoszeń oraz za przebieg umówionych spotkań przez użytkowników.
 5. Celem serwisu jest wspieranie i promowanie aktywności fizycznej poprzez wspólne uprawianie sportu.
 6.  Dodawanie ogłoszeń, dodawanie miejsc i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

 

 

§1.

         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

DEFINICJE:

 1. Usługodawca  - właściciel portalu internetowego https://krajowamapasportowa.pl/, zwany również „Administratorem”.
 2. Serwis  –  portal prowadzony przez Usługodawcę znajdujący się pod  adresem internetowym: https://krajowamapasportowa.pl/
 3. „Użytkownikiem” jest osoba fizyczna lub obiekt sportowy, posiadający/a konto zarejestrowane w Serwisie KrajowaMapaSportowa.pl, który/a akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Konto użytkownika - prowadzone przez Serwis dla użytkownika pod unikalną nazwą(login), konto będące zbiorem zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu
 5. Mapa – interaktywna mapa na której umieszczone są obiekty sportowo – rekreacyjne oraz miejsca rekreacji dodane przez użytkowników.
 6. Miejsce -obiekt sportowy w którym są  świadczone usługi sportowo – rekreacyjne
 7. Moje Miejsca – obiekty sportowe lub miejsca poza obiektami które dodał Użytkownik do serwisu znajdujące się w jego panelu użytkownika. Użytkownik posiada możliwość edytowania tych miejsc.
 8. Grupy – zbiór użytkowników założony przez jednego z nich w którym możliwa jest komunikacja wewnątrz grupowa.
 9. Mój Kalendarz – kalendarz aktywności użytkownika w obiektach sportowych i poza nimi, do których mogą dołączyć inni użytkownicy serwis.
 10. Terminarz Obiektu – kalendarz obiektów sportowych znajdujących się w serwisie na którym użytkownicy mogą nanosić czas proponowanych aktywności innym użytkownikom w formie ogłoszenia.
 11. Konto Użytkownika  – panel należący do użytkownika uzyskiwany na podstawie rejestracji w serwisie, który potwierdza fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
 12. Profil Obiektu – panel należący do Użytkownika lub właściciela danego obiektu, potwierdzający fakt bycia jego moderatorem po podaniu loginu i hasła.
 13. Panel Użytkownika – narzędzie umożliwiające zarejestrowanemu Użytkownikowi obsługę serwisu oraz zarządzanie rezerwacjami dostępne w koncie użytkownika.

 

§2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

      Usługi świadczone przez usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą serwisu obejmują:

 1. Rejestrację i prowadzenie konta użytkownika w serwisie
 2. Udostępnienie wyszukiwarki obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych;
 3. Umożliwienia użytkownikom zapoznania się z treściami udostępnianymi w serwisie w tym dotyczącymi miejsc, w których można uprawiać sport lub uczestniczyć w zajęciach sportowych
 4. Umożliwia wyszukiwaniei kontakt użytkownikom o tych samych preferencjach sportowych
 5. Powiadamia o nowych wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych, informacjach sportowych, eventach, orazpromocjach i ofertach specjalnych na terenie obiektów znajdujących się na stronie.
 6. Każdy użytkownik może zapoznać się z informacjami na temat obiektów i świadczonymi przez nie usługami.
 7. Każdy użytkownik może zapoznać się z treścią ogłoszeń użytkowników zarejestrowanych, oraz korzystać z wyszukiwarki.
 8. Użytkownik zarejestrowany może ponadto:

- dodawać nowe obiekty

- dodawać ogłoszenia prywatne

- tworzyć grupy celowe  i nimi zarządzać

- nawiązywać kontakt z osobami zainteresowanymi wspólną aktywnością sportową poprzez wewnętrzna komunikację

- otrzymywać informacje o nowych wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych, promocjach i ofertach specjalnych w obiektach

        9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczeń w związku z modernizacją, przebudową lub pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

       10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

§3.

REJESTRACJA KONTA

 

 1. Rejestracja użytkownika w Serwisie KrajowaMapaSportowa.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja w Serwisie KrajowaMapaSportowa.pl  następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i postępowanie zgodne z instrukcjami w nim zawartymi. Do celów rejestracji wymagane jest posiadanie przez użytkownika adresu e-mail, na który zostanie przesłany link aktywujący konto.
 3. Właściciel obiektu sportowego może uzyskać prawo do administracji profilem po uprzednim kontakcie z Administracją i potwierdzeniudanego faktu.
 4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu użytkownika. Logowanie użytkownika następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.
 5. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Serwisie.
 6. Zabrania się udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 7. Założenie konta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownikami mogą być osoby pełnoletnie, oraz osoby powyżej 16 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.
 9. W związku z brakiem realnej możliwości weryfikacji wieku przez Administratora Serwisu oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników będących osobami niepełnoletnimi, którzy dokonali rejestracji konta bez wymaganej zgody.

 

 

§4.

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI

 

 1. Dodawanie obiektów sportowych ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia i kultury fizycznej i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do dodania obiektu sportowego używając do tego prawdziwych danych o obiekcie.
 3. Użytkownik może dodać nowy obiekt poprzez prawidłowe wypełnienie formularzu , który wyświetli się po kliknięciu w przycisk „Dodaj nowe miejsce” znajdującego się w zakładce „Miejsca”
 4. Podstawowe informacje o obiekcie obejmują: nazwę obiektu, opis, kategorie świadczonych usług, miasto, a także dane adresowe i kontaktowe.  Do profilu obiektu możliwe jest również dodanie zdjęcia obiektu.
 5. Każdy obiekt sportowy posiada zintegrowany z nim terminarz obiektu na którym użytkownicy mogą dokonywać ogłoszeń, lub rezerwacji po kontakcie z właścicielem obiektu.
 6. Istnieje możliwość dodanie tylko jednego profilu dla jednego obiektu sportowego.
 7. Każdy właściciel obiektu może przejąć profil swojego obiektu. Przejęcie jest możliwe tylko poprzez kontakt z administracją serwisu i odpowiedniej weryfikacji.
 8. Do momentu przejęcia przez właściciela obiektu sprawowania moderacji nad własnym obiektem, danymi o nim zarządzają osoby które dodały dany obiekt do serwisu.
 9. Właściciel obiektu ma prawo do usunięcia jego obiektu z serwisu. W tym celu należy skontaktować się z administracją serwisu Kontakt
 10. Usługodawca ma prawo odmówić umieszczenia obiektu lub opublikowania informacji o obiekcie, a także do jego usunięcia, jeżeli nastąpi rażące łamanie powyższego regulaminu lub zostaną stwierdzone nieprawidłowości.

 

§5.

EDYCJA I USUWANIE KONTA

 

 1. Każdy użytkownik może edytować swój profil w zakresie dostępnym w panelu użytkownika w zakładce „Ustawienia”
 2. Każdy użytkownik może bez podawania przyczyny dokonaćusunięcia konta. W tym celu powinien skontaktować się z administracją serwisu w zakładce „Kontakt”. Usunięcie konta użytkownika jest powiązane z usunięciem wszystkich treści dodanych do serwisu przez użytkownika.
 3. Właściciel obiektu może edytować swoje obiekty w zakładce „Moje aktywności” , „Moje miejsca” w zakresie dostępnym w panelu.
 4. W celu usunięcia obiektu z serwisu , jego właściciel powinien skontaktować się z administracją serwisu.
 5. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia konta, usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości takiej osoby.

 

 

§6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji publikowanych w serwisie.
 2. Użytkownik lub właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz obowiązujących praw pokrewnych.
 3. Zastrzega się iż korzystanie z serwisu i jego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika lub właściciela obiektu.
 4. Serwis nie odpowiada za przebieg spotkań ani za aktualność ogłoszeń,
 5. W ramach korzystania z serwisu i jego usług zabrania się:

- publikowanie i dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, łamiących prawo lub dobre obyczaje takich jak: nawołujących do nienawiści, rasistowskich, obscenicznych lub wulgarnych, propagujących ideologie narodowego socjalizmu, komunizmu, faszyzmu, zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem.

- promowania , zachęcania lub instruktarzu w zakresie działań przestępczych

- publikowania treści godzących w dobra osobiste usługodawcy, użytkowników lub osób trzecich.

- publikowania treści naruszających prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku osób trzecich.

       6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu wszelkich treści niezgodnych z regulaminem lub obowiązującym prawem.

       7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta w serwisie użytkownikowi który nagminnie łamie powyższy regulamin.

       8. Usługodawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki materiały zamieszczone na stronach serwisu zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.

      9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, 

          mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

 

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Właścicieli obiektów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik i Właściciel ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innej osoby, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt 1.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w RP.
 7. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności oraz plików cookies wykorzystywanych w serwisie zawarte są w zakładce polityka prywatności
 8. Wszystkie pytania, uwagi i komentarze prosimy kierować wykorzystując formularz kontaktu na stronie.